Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska

Opracowanie polityki zapewniającej zaangażowanie Twojej firmy w ochronę środowiska jest ważnym elementem tworzenia zrównoważonego społeczeństwa poprzez zieloną przedsiębiorczość. Aby wypełnić to zobowiązanie, musisz zapewnić, że twoi dostawcy znają i spełniają twoje oczekiwania dotyczące odpowiedzialnego zachowania.

Substancje niebezpieczne stanowią zagrożenie dla środowiska

Prawie każda działalność pozostawia po sobie odpady w środowisku. Obejmuje to procesy produkcyjne, czynności domowe i transport. Niektóre z tych odpadów zawierają substancje niebezpieczne. Te niebezpieczne substancje mogą mieć krótko- lub długoterminowy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Substancje niebezpieczne są zdefiniowane jako substancje chemiczne, które stanowią zagrożenie dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Mogą one powodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Substancje niebezpieczne mogą być łatwopalne, trujące, radioaktywne lub żrące – część ta została przygotowana przez zespół serwisu 4diy.pl.

Materiały niebezpieczne są wykorzystywane w procesach przemysłowych i badawczych. Są również używane w rolnictwie, dobrach konsumpcyjnych i medycynie. Transportuje się je drogami, rurociągami i koleją. Są również przechowywane w dużych zakładach przemysłowych.

Stopień szkodliwości toksycznych związków chemicznych zależy od rodzaju organizmu, wielkości narażenia i długości narażenia. Niektóre toksyczne substancje chemiczne, takie jak benzen, mogą mieć natychmiastowe skutki, podczas gdy inne mogą mieć skutki długoterminowe.

Czynniki biologicznie aktywne, takie jak toksyny i alergeny, mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Inne zagrożenia biologiczne obejmują wirusy, które mogą powodować choroby u ludzi i zwierząt, pasożyty i niektóre rodzaje rekombinowanego DNA.

W Stanach Zjednoczonych materiały niebezpieczne są przechowywane w 4,5 mln obiektów. Obiekty te obejmują zakłady produkcyjne, laboratoria i sklepy z artykułami ogrodniczymi. Są one transportowane drogami, rurociągami, koleją i drogami wodnymi. Mogą być również uwolnione w wyniku wypadków chemicznych. Incydenty te są najczęstsze w zakładach, w których stosuje się substancję chemiczną.

Amerykański Departament Transportu, jak również Administracja Bezpieczeństwa Rurociągów i Materiałów Niebezpiecznych, są odpowiedzialne za regulację substancji niebezpiecznych. Producenci są zobowiązani do umieszczania etykiet ostrzegawczych na swoich produktach, a pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia na temat właściwego postępowania z substancjami niebezpiecznymi.

Ustawa o transporcie materiałów niebezpiecznych z 1974 roku (HMTA) reguluje klasyfikację materiałów, potencjał utleniania, palność, efekty korozyjne oraz transport międzystanowy materiałów niebezpiecznych. Przepisy te zostały rozszerzone na operacje rolnicze, materiały handlowe i wewnątrzpaństwowe przesyłki materiałów niebezpiecznych autostradą.

Standard Komunikacji Niebezpiecznej wymaga od pracodawców dostarczenia pracownikom kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych. Karty te zawierają informacje o zagrożeniach związanych z daną substancją chemiczną, jak również informacje o zasadach bezpiecznego obchodzenia się z nią.

Tworzenie zrównoważonego społeczeństwa poprzez zieloną przedsiębiorczość

Tworzenie zrównoważonego społeczeństwa poprzez zieloną przedsiębiorczość jest wyłaniającą się koncepcją, która może przynieść korzyści społeczeństwu, jak również jego gospodarce. Jest to obszar badań, który szybko się rozwija. Dziedzina ta wciąż się rozwija w wyniku polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Rosnąca świadomość problemów środowiskowych jest jednym z podstawowych czynników wpływających na działania przedsiębiorcze.

Zielona przedsiębiorczość jest definiowana jako działalność gospodarcza, która rozwiązuje problemy środowiskowe. Określana jest również jako biznesplan przyjazny środowisku. Zieloni przedsiębiorcy chcą stworzyć zrównoważony model biznesowy i dostarczać produkty przyjazne środowisku. Może to wyeliminować bezrobocie i ubóstwo.

Badanie bada związek pomiędzy krajowymi udziałami zielonej przedsiębiorczości (GEA) a zrównoważonym rozwojem. Wykorzystuje dane Global Entrepreneurship Monitor i łączy je z kolejnymi międzynarodowymi zbiorami danych. Dane zostały wyodrębnione przy użyciu naukowo zwalidowanych narzędzi badawczych. Wyniki pokazują silny związek między wskaźnikami GEA a rozwojem gospodarczym. Ponadto wyniki potwierdzają, że zielona przedsiębiorczość ma pozytywny wpływ na rozwój środowiska.

Badanie skupia się na roli polityki zielonej przedsiębiorczości w Arabii Saudyjskiej. Argumentuje, że polityki te mają bezpośredni wpływ na zieloną przedsiębiorczość i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

W badaniu zidentyfikowano również czynniki wpływające na preorientację młodych ludzi w zakresie zielonej przedsiębiorczości. Do czynników tych zaliczono ich wiek oraz zadowolenie z otrzymanej edukacji przedsiębiorczej. Wyniki wskazują również na wysoką korelację pomiędzy preorientacją na zielone przedsiębiorstwa a wiedzą na temat zielonych perspektyw.

Zielona przedsiębiorczość charakteryzuje się społecznym charakterem. Przypisuje się to odpowiedzialności, jaką przedsiębiorca ponosi za ochronę środowiska. Społeczny charakter zielonej przedsiębiorczości przypisywany jest ponadto polityce związanej ze zrównoważonym rozwojem. Badanie odnosi się również do luki w literaturze dotyczącej systemowego wpływu krajowych polityk regulacyjnych. Przewiduje, że zielona przedsiębiorczość ma silny związek z polityką krajową w Arabii Saudyjskiej. Zachęca również do przyszłych polityk krajowych.

Badanie pokazuje silny związek między potrójnym dnem a zieloną przedsiębiorczością. Wyniki sugerują również, że polityki krajowe w Arabii Saudyjskiej są dostosowane do efektu potrójnego dna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *