Światowy Dzień Środowiska – kiedy to jest?

Obserwowany 22 października, Światowy Dzień Środowiska jest dniem, w którym świat świętuje znaczenie ochrony środowiska. W tym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Środowiska jest „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”. Jest to wezwanie do działania na rzecz świata, w którym środowisko jest chronione, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. Jest to również okazja do zwrócenia uwagi na wpływ ubóstwa na środowisko oraz na to, jak możemy współpracować, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i zbudować zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Prezentowana treść powstała dzięki współpracy z energia-prestige.pl

Historia

Założony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Środowiska jest globalną inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości na temat naszego środowiska. To wydarzenie, które odbywa się co roku 5 czerwca, przypomina o tym, jak ważna jest ochrona naszej planety. Jest to również czas, w którym poszczególne osoby mogą podjąć działania. Organizatorzy mają nadzieję, że ten dzień zainspiruje ludzi do zaangażowania się w walkę o zachowanie naszej planety.

Pierwszy Światowy Dzień Środowiska odbył się w 1974 roku. Odbył się on w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nairobi w Kenii. Było to wydarzenie, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 150 krajów. W ramach wydarzenia, które miało na celu podniesienie świadomości na temat zagadnień związanych z ochroną środowiska, odbyły się seminaria edukacyjne oraz akcje ekologiczne.

W 2007 roku gospodarzem imprezy była Norwegia. Oprócz głównego nacisku na zmniejszenie wpływu produkcji żywności na środowisko, impreza zwróciła również uwagę na globalny wpływ zmian klimatycznych. Wydarzenie zachęcało również ludzi do sprzątania bocznych dróg i plaż.

Historia Światowego Dnia Środowiska jest złożona i fascynująca. Zaczęło się od pomysłu, który został zasugerowany Radzie Gospodarczej ONZ przez Szwecję. Od tego czasu rozszerzył się on na ponad 150 krajów. Obecnie istnieje ponad 4 000 działań związanych ze Światowym Dniem Środowiska.

Najbardziej znaczącą i ważną częścią Światowego Dnia Środowiska jest fakt, że jest to wydarzenie coroczne. Każdego roku inny kraj jest gospodarzem tego wydarzenia. Jest to świetny sposób na połączenie obywateli, firm i rządów. Ponieważ wydarzenie to staje się coraz większe i bardziej popularne, stało się ono platformą dla zmian środowiskowych.

Obchody na całym świecie

Na całym świecie zorganizowano obchody Światowego Dnia Środowiska, aby zwiększyć świadomość na temat stanu naszego środowiska. Światowy Dzień Środowiska to coroczne wydarzenie, które odbywa się 5 czerwca każdego roku. Celem Światowego Dnia Środowiska jest podniesienie świadomości na temat kwestii środowiskowych i zachęcenie ludzi do podjęcia działań. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) nadzoruje Światowy Dzień Środowiska.

W 1972 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska. Obecnie jest to coroczne wydarzenie, w którym uczestniczą ponad 143 kraje.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Środowiska na rok 2006 jest „Nie pustoszyć suchych terenów”. Kampania na rzecz Światowego Dnia Środowiska ma wiele elementów, w tym hasło, hashtagi i zestaw narzędzi dla organizatorów społecznych.

Światowy Dzień Środowiska wyrósł z pierwszej Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska człowieka. Konferencja ta, która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku, była pierwszą globalną konferencją na temat środowiska. Konferencja doprowadziła do przyjęcia Deklaracji Sztokholmskiej, która zawierała 109 zaleceń.

Konferencja Sztokholmska doprowadziła również do utworzenia Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Deklaracja Sztokholmska zawierała 26-punktowy plan działania, pierwszy tego typu.

Konferencja sztokholmska oznaczała również pierwszy globalny wpływ człowieka na środowisko. Na konferencji Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała promować wspólne spojrzenie na wyzwania środowiskowe i zachęcić do działania jednostki, przedsiębiorstwa i rządy. Konferencja zwróciła uwagę na globalne problemy środowiskowe i zapoczątkowała serię nowych globalnych porozumień mających na celu wspólną ochronę środowiska.

Wpływ ubóstwa na środowisko

Czy to w środowisku miejskim czy wiejskim, degradacja środowiska spowodowana wszechobecnym ubóstwem stała się głównym problemem. Ubóstwo i środowisko są ze sobą ściśle powiązane i często oddziałują na siebie tworząc spiralę degradacji ekologicznej.

W krajach rozwijających się ponad jedna czwarta ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Kraje te są szczególnie narażone na skutki degradacji środowiska. Degradacja środowiska ma negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne ludzi ubogich. Jest również zagrożeniem dla ekonomicznego dobrobytu ubogich.

W regionie Afryki Subsaharyjskiej ponad połowa ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Ubodzy są w dużej mierze zależni od zasobów naturalnych, aby zaspokoić swoje potrzeby. Obejmuje to grunty rolne i zasoby morskie. In some coastal areas, commercial shrimping interests have cleared mangroves. Wynikający z tego brak drewna na opał i inflacji przyczynia się do złych warunków życia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej partnerzy wyznaczyli serię Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), których celem jest zakończenie ubóstwa we wszystkich jego formach. Cele te mają na celu zapewnienie dostępu do edukacji, zdrowia i podstawowej infrastruktury dla wszystkich. Ponadto agenda 2030 zajmuje się kwestią wrażliwości na zmiany klimatu i wyczerpanego kapitału naturalnego. Agenda 2030 zajmuje się również kwestią migracji z obszarów wiejskich do miejskich.

W jednym z ostatnich badań naukowcy stwierdzili, że ubóstwo wpływa na środowisko na różne sposoby. Wykazano, że ślad węglowy osób ubogich jest znacznie niższy niż ogółu ludności. Osoby żyjące za mniej niż 1,90 USD dziennie mają średni ślad węglowy na poziomie 0,4 tCO 2 dziennie. Oznacza to, że ich emisja dwutlenku węgla przyczynia się do mniej niż 1% globalnej emisji dwutlenku węgla.

Znaczenie powstrzymania degradacji ekosystemów

Na początku tego roku świat na nowo zrozumiał znaczenie ochrony ekosystemów. Z okazji Światowego Dnia Środowiska, który przypada 5 czerwca, wiele grup ekologicznych, organizacji i osób prywatnych podkreśla potrzebę odbudowy.

Odtwarzanie ekosystemów to praktyka wzmacniania naturalnych procesów i zasobów w celu przywrócenia zdrowia Ziemi. Może ona przynieść wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. Może pomóc w podjęciu wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej, a także zapewnić bardziej stabilne dochody dla ludzi.

Odtworzenie ekosystemu jest szczególnie ważne na obszarach, które są zniszczone lub zagrożone. Restytucja może również zapobiec 60 procentom wymierania różnorodności biologicznej. Może ona odzyskać zasoby węgla w glebie i zaspokoić potrzeby Naturalnego Pula Węglowego (NCP).

Inwestowanie w rekultywację może pomóc w przywróceniu zdrowia środowiska. Może pomóc w sprostaniu globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, wymieranie gatunków inwazyjnych i choroby odzwierzęce. Może również zapewnić korzyści ekonomiczne, takie jak miliony zielonych miejsc pracy.

Może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia katastrof. Dekada ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów ma na celu odwrócenie degradacji miliardów hektarów ekosystemów. Celem jest osiągnięcie globalnych celów, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju, poprzez ochronę zdrowia planety.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął serię wydarzeń mających na celu podkreślenie znaczenia odbudowy ekosystemów. Uruchamia też nową platformę edukacyjną dla młodych umysłów. Nosi ona nazwę Becoming #GenerationRestoration.

Zrównoważona konsumpcja i produkcja mogą napędzać rozwój gospodarczy i łagodzić zmiany klimatu

Coraz częściej społeczność globalna podejmuje zobowiązania i wdraża praktyki mające na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Jednak w miarę wdrażania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ram zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP), decydenci i praktycy stają przed kluczowymi wyzwaniami.

Wśród wyzwań stojących przed decydentami i praktykami jest przejście od obecnych wzorców konsumpcji do praktyk zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Przejście to będzie miało wpływ na zatrudnienie, wzrost populacji i wpływ konsumpcji na społeczeństwo. Będzie również wymagać zmian technologicznych, które przeciwdziałają skutkom wzorców konsumpcji zorientowanych na wzrost.

Podczas gdy przejście na wzór zrównoważonej konsumpcji i produkcji (SCP) może przyspieszyć rozwój gospodarczy i złagodzić zmiany klimatyczne, wymaga ono zmiany stylu życia. Wymaga przejścia od konsumpcji globalnej do lokalnej. Wymaga również zmniejszenia intensywności wykorzystania zasobów. Wymaga także rozwoju produktów, które są ekoefektywne. Wymaga także zasadniczej restrukturyzacji systemów produkcyjnych, aby dostosować się do światowego wzrostu demograficznego.

Przejście do zrównoważonej konsumpcji i produkcji będzie również wymagało zmiany wzorców konsumpcji z towarów i usług zaawansowanych technologicznie na te o niskim stopniu zaawansowania. Konieczne jest zwiększenie efektywności technologicznej systemów produkcyjnych. Wymaga to również rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Pomimo tych wyzwań, niektórym krajom udało się skutecznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych przy jednoczesnym wzroście gospodarczym. Jednak globalne rozdzielenie skutków środowiskowych i gospodarczych nie jest jeszcze na akceptowalnym poziomie.

2022 ponowne ożywienie hasła, aby podkreślić, że planeta Ziemia jest nadal jedyną nadającą się do życia planetą, jaką mamy

W ciągu najbliższych dwóch dekad świat stoi w obliczu wielu zagrożeń klimatycznych, od ostrych ekstremów pogodowych po susze i powodzie. Te zagrożenia dla społeczeństwa obejmują nisko położone osady nadmorskie, infrastrukturę, ogniska chorób i rolnictwo. Zagrożenia dla przyrody obejmują utratę różnorodności biologicznej i zwiększoną kwasowość oceanów. Skutki wzrostu temperatury o 1 stopień nie są odczuwalne przez większość ludzi, ale eksperci uważają, że chwilowe ocieplenie powyżej 1,5 stopnia C będzie miało niszczące skutki.

Zmiana klimatu najbardziej wpływa na dzieci i młodzież. Zmniejsza ich zdolność do zdrowego rozwoju. Może również powodować epidemie chorób i śmierć. Dlatego właśnie dzieci i młodzież muszą być włączone w rozwiązania. Mają one unikalne potrzeby i umiejętności, które należy wziąć pod uwagę.

Jako jeden z wiodących głosów w sprawie środowiska, UNEP zachęca do współpracy, aby dbać o Ziemię. Organizacja zapewnia krajom strategie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu.

Na 42. sesji IPCC w październiku grupa wybrała nowe Biuro, które ma nadzorować prace nad Szóstym Raportem Oceniającym. Raport Syntetyczny ma powstać w drugiej połowie 2022 roku.

Raport Grupy Roboczej II bada, w jaki sposób zmiany klimatu wpłyną na przyrodę i ludzi, oraz proponuje opcje wzmocnienia odporności przyrody na zmiany klimatu. Ponadto w raporcie zbadano konsekwencje zmian klimatu dla produkcji żywności i ubóstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *