Odpady komunalne – dlaczego ich zagospodarowanie kosztuje coraz więcej?

Obecnie brakuje znormalizowanego systemu zbierania danych dotyczących odpadów komunalnych, jak również badań dotyczących produkcji i zarządzania odpadami komunalnymi. Niniejszy artykuł omawia to oraz potrzebę alternatywnego modelu zarządzania odpadami w miastach rozwijających się. Ponadto porusza kwestię wpływu Resource Conservation and Recovery Act na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz wpływu IWM (zintegrowanej gospodarki odpadami).

Z dumą prezentujemy treść, która powstała w kooperacji z energia-prestige.pl

Zintegrowana gospodarka odpadami (IWM)

Zintegrowana gospodarka odpadami (IWM) to proces właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych. IWM jest również określane jako „gospodarka odpadami stałymi” i jest ciągłym procesem obejmującym dwie zasadnicze funkcje. Funkcje te to zapewnienie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz redukcja odpadów w celu ochrony środowiska. ZZO jest również obowiązkiem prawnym dla samorządów.

Opłaty za zintegrowaną gospodarkę odpadami (IWM) są sposobem na opłacenie zbiórki recyklingu z krawężnika i innych programów redukcji odpadów. Opłaty te są naliczane na podstawie wielkości pojemnika na śmieci i liczby odbiorów w tygodniu. Oprócz kosztów zbiórki, opłaty IWM finansują również programy recyklingowe, takie jak El Cerrito Recycling + Environmental Resource Center.

Opłaty IWM są zatwierdzone jako część stawek za odpady stałe na podstawie roku kalendarzowego. W roku podatkowym (FY) 2018-19 i FY 2019-20, Miasto będzie pobierać opłaty IWM w wysokości 2,643,655 USD rocznie. Pokryje to przychody IWM za pierwszą połowę FY 19-20 i zrównoważy niedobory z opłat IWM pobranych w pierwszej połowie FY 17-18.

Na lata 2019-20 przewiduje się wzrost opłat IWM o 7,5%. Wzrost opłat pomoże zrekompensować niedobory w przychodach z recyklingu wynikające ze zmian na rynku recyklingu. Ponadto opłata pomoże wygładzić koszt nowych pojemników dla nowych inwestycji zamawiających usługę recyklingu.

Proponowane opłaty IWM 2019 spowodują również wzrost stawek za odpady stałe dla wszystkich sektorów o 5,77%. Ta podwyżka pomoże wspierać wymagania dotyczące przychodów dla dostawców usług odpadów stałych w El Cerrito. Ponadto opłaty IWM zrównoważą ujemne Nieograniczone Saldo Funduszu z powodu korekt dokonanych podczas audytu miasta w roku podatkowym (FY) 2016-17. Połączone Opłaty IWM i Stawki EBS pomogą zapewnić niezawodne zbieranie odpadów stałych.

Oprócz Opłat IWM, Miasto będzie również pobierać stawki za wywóz śmieci East Bay Sanitary (EBS) w styczniu 2019 roku. Ta podwyżka jest odpowiedzią na dramatyczny spadek koniunktury na rynkach recyklingu i pomoże zmniejszyć wpływ El Cerrito na środowisko.

Alternatywny model zarządzania odpadami w miastach rozwijających się

Kilka krajów rozwijających się ma niewielką infrastrukturę do obsługi stałych odpadów komunalnych. Obejmuje to zdolność do recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów, co jest kluczowe w gospodarce cyrkularnej.

Gospodarka odpadami w krajach o niskich dochodach jest nieefektywna, ponieważ większość odpadów nie jest przetwarzana. Stwarza to problemy środowiskowe, zdrowotne i ekonomiczne. Ponadto odpady muszą być składowane na otwartych wysypiskach.

Istnieje również potrzeba lepszej komunikacji ze społeczeństwem. Obejmuje to lepszą wiedzę na temat polityki i praktyk środowiskowych, a także lepsze informacje o pojemnikach na odpady. Mogłoby to zwiększyć segregację u źródła i zachęcić gospodarstwa domowe do przekazywania odpadów firmom zbierającym odpady. Mogłoby to również zmniejszyć ilość odpadów wyrzucanych na otwartych przestrzeniach. Mogłoby to doprowadzić do czystszych dzielnic.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Centralne Biuro Statystyczne Nepalu (CBS) przeprowadziło badanie dotyczące sytuacji w zakresie zarządzania stałymi odpadami komunalnymi. Ankieta zidentyfikowała główne wyzwania, które stoją przed miastem. W pierwszej piątce znalazły się: brak zasobów, brak świadomości wśród mieszkańców, brak wysypisk śmieci, brak wyszkolonych zasobów ludzkich oraz ogólne zarządzanie odpadami.

Miasto Bharatpur, Nepal jest piątym co do wielkości miastem w kraju. Znajduje się w południowo-środkowym Nepalu i ma około 300 000 mieszkańców. W ciągu ostatniej dekady Bharatpur urósł z 14 okręgów do 29.

Miasto wydaje około 10 milionów NPR na zarządzanie odpadami każdego roku. Budżet na odpady obejmuje transport, zbieranie i bezpieczne usuwanie odpadów. Zawiera również 50-procentową dotację na kompostowanie odpadów. Miasto ma nadzieję, że te programy zmniejszą ilość odpadów generowanych przez mieszkańców. Miasto planuje również zatrudnić więcej nieformalnych zbieraczy odpadów, którzy pomogą w zbiórce.

Istnieje również potrzeba poprawy synergii pomiędzy samorządami. Jest to kluczowe w celu dostosowania finansowania i świadczenia usług. Ponadto, współpraca gminy ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi poprawi odpowiedzialność dostawców usług.

Podsumowując, alternatywny model zarządzania odpadami w miastach rozwijających się jest potrzebny, aby chronić zdrowie społeczności i zapewnić rentowność finansową miasta. Kluczem jest zwiększenie świadomości potrzeby zmian.

Wpływ Resource Conservation and Recovery Act na gospodarkę odpadami

Zarządzanie materiałami odpadowymi w sposób zrównoważony jest ważnym elementem programu ochrony środowiska. Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) nadał Agencji Ochrony Środowiska (EPA) uprawnienia do regulowania usuwania odpadów niebezpiecznych. EPA ma również uprawnienia do regulowania gospodarki odpadami stałymi. EPA wprowadziła szereg przepisów, aby zapewnić, że odpady niebezpieczne są właściwie usuwane.

Resource Conservation and Recovery Act to akt prawny, który został uchwalony w 1976 roku. Ustawa skupia się na zarządzaniu odpadami stałymi i niebezpiecznymi w sposób przyjazny dla środowiska. Został on zaprojektowany w celu rozwiązania problemów z przemysłem odpadowym, który nie był regulowany przez rząd federalny. Ma również na celu pomoc w budowaniu lokalnych gospodarek.

RCRA zwiększyła wskaźnik recyklingu stałych odpadów komunalnych z mniej niż siedmiu procent do około trzydziestu dwóch procent. RCRA zachęca również do innowacji technologicznych w oczyszczaniu skażonych terenów. Zapewnia również pomoc dla plemiennych programów odpadów stałych.

RCRA sprawiła, że koszty oczyszczania skażonych obiektów spadły. Poprawiła również infrastrukturę recyklingu w kraju. EPA wyznaczyła cel dla Stanów Zjednoczonych, aby zwiększyć wskaźnik recyklingu do pięćdziesięciu procent do roku 2030. Agencja wydała również Narodową Strategię Recyklingu, która identyfikuje działania potrzebne do wzmocnienia systemu.

EPA wprowadziła również szereg programów mających na celu zapewnienie, że odpady niebezpieczne są właściwie zarządzane. Obejmuje to program wydawania zezwoleń na odpady niebezpieczne RCRA, który monitoruje zgodność z przepisami. Zapewnia również wiedzę na temat zarządzania odpadami w odpowiedzi na katastrofy.

Narodowa Strategia Recyklingu została opracowana w celu określenia strategicznych celów i działań, które są potrzebne do zbudowania efektywnego kosztowo systemu. Uchwalono również ustawę o gospodarce cyrkularnej, która ma pomóc w promowaniu gospodarki cyrkularnej.

Uchwalono również Federal Facility Compliance Act, który zniósł suwerenny immunitet rządu federalnego w ramach stanowych przepisów dotyczących odpadów niebezpiecznych. Nałożyła ona również kary na obiekty, które nie przestrzegają przepisów RCRA.

Ustawa o konserwacji i odzysku zasobów (Resource Conservation and Recovery Act) została opracowana w celu promowania redukcji odpadów, ochrony zasobów naturalnych i oszczędzania energii. Była ona również kilkakrotnie nowelizowana.

Potrzeba standaryzowanego zbierania danych i badań nad wytwarzaniem i zarządzaniem odpadami

Coraz bardziej złożona gospodarka odpadami wymaga zintegrowanych systemów, aby była skuteczna i zrównoważona. Obejmuje to zbieranie, przetwarzanie, transport i usuwanie odpadów. Obejmuje również polityki i zachęty, które wspierają zachowania potrzebne do zmniejszenia produkcji i zarządzania odpadami. Oprócz poprawy zdrowia publicznego, polityki te promują łagodzenie związanych z odpadami gazów cieplarnianych.

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwudziestu pięciu lat globalne wytwarzanie odpadów i gospodarka nimi będą wzrastać. Oczekuje się, że wzrośnie ona o siedemdziesiąt trzy procent w stosunku do poziomu z roku 2020, do trzech i pół miliarda ton metrycznych w roku 2050. Bank Światowy wspiera zarządzanie odpadami stałymi w Burkina Faso od 2005 roku. Wspiera również koreański Fundusz Powierniczy Zielonego Wzrostu, który wspiera zarządzanie odpadami i recykling w Korei.

Gospodarka odpadami jest problemem globalnym, który wpływa na zdrowie ludzi i środowisko. Jest to problem społeczny, który dotyka biednych bardziej niż bogatych. Tworzy wylęgarnie wektorów chorób, sprzyja przemocy w miastach i przyczynia się do globalnych zmian klimatycznych.

Bank Światowy wsparł wiele projektów mających na celu zmniejszenie ilości odpadów w drogach wodnych, strat żywności i odpadów na składowiskach. Projekty te promują również przyjazne dla środowiska zarządzanie odpadami poprzez przyjęcie technologii przetwarzania. Poprawiają one również zdrowie publiczne poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się wektorów szkodników i chorób. Oprócz pomocy rządom w planowaniu odpowiednich rozwiązań na poziomie lokalnym, Bank dostarcza również dane i analizy w celu wsparcia polityk i strategii zarządzania odpadami.

Gromadzenie danych i badania dotyczące wytwarzania odpadów komunalnych i zarządzania nimi są kluczowe dla zrozumienia globalnych trendów. Jednak wiele z tych danych jest niekompletnych lub niedokładnych. Większość danych nie jest gromadzona regularnie, dlatego dokładność raportowanych danych jest ograniczona. Niektóre miasta mierzą punkt wytwarzania i usuwania odpadów, ale inne tego nie robią.

Skład odpadów ma kluczowe znaczenie dla wyboru strategii zarządzania. W krajach mniej uprzemysłowionych, odpady mają tendencję do bycia głównie biogennymi. Mogą być wykorzystane jako pasza dla zwierząt lub przetworzone w paliwo płynne na drodze biochemicznej. W bogatszych krajach odpady są bardziej złożone. Mogą składać się z odpadów domowych i komercyjnych, odpadów przemysłowych lub innych kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *